Algemene Voorwaarden Contact Academy en Shine Academy – Met bijbehorende handelsnamen Lerenschitteren.nl; Koppkind.nl; Lerenschitteren.online en Effectiefteamgedrag

Voor deelname aan een training of trainingsprogramma via Shine Academy of Contact Academy (of voor handelsnamen Lerenschitteren.nl
koppkind.nl lerenschitteren.online of effectiefteamgedrag) geldt het volgende:

1 Algemeen

1.1 Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan:
Opdrachtnemer: de ondernemer Contact Academy en Shine Academy die deze voorwaarden hanteert en die lid is van FNV
Zelfstandigen. Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van de opdrachtnemer.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer
sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle in de offerte genoemde aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.

2.2 Een offerte wordt tot overeenkomst doordat Opdrachtgever de offerte van Opdrachtnemer mondeling, schriftelijk dan wel per
e-mail bevestigt.

2.3 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn
aanbieding hierop baseren.

2.4 Als het een overeenkomst betreft van ‘verkoop op afstand’, via telefoon of internet, met een particuliere consument, dan is er een
wettelijke bedenktermijn (bij wet 14 juni 2014) van 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst om hiervan af te zien.
De consument laat weten dat de overeenkomst ontbonden is. Dit kan in een e-mail, met een brief of telefonisch.

2.5 Bedenktijd. De bedenktijd geldt voor alle open inschrijvingen waaronder ook voor business to business opdrachten.
De bedenktijd bedraagt 14 dagen.

3 Prijs en voorstel

3.1 Opdrachtnemeris gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene
kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW /belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het
verzenden van de offerte of aanbod op de site. In dit geval zal Opdrachtgever hiervan altijd schriftelijk dan wel per e-mail op de
hoogte worden gesteld.

3.2 In het aanbod wordt vermeld of de werkzaamheden tegen een tarief per uur of dagdeel geschieden dan wel tegen een vastgesteld
totaalbedrag. In het geval van een tijdstarief wordt het tarief vermeld van de bij de opdracht betrokken begeleiders.

3.3 In de in de offerte genoemde prijsopgave zijn tevens begrepen reiskosten, alsmede overige kosten (fotokopieën, assessments,
voorbereidingstijd) en voorschotten. Eventuele verblijfkosten van deelnemers en begeleiders worden door opdrachtgever
geregeld en besproken met de desbetreffende locatie.

3.4 Er wordt in de offerte aangegeven of vermelde bedragen voor de opdrachten wel dan niet zijn vrijgesteld van BTW.

4 Vertrouwelijkheid

4.1 Behoudens wettelijk voorschrift is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van
Opdrachtgever jegens derden. Zij zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de
belangen van de Opdrachtgever. Evenzo zal de Opdrachtgever, zonder instemming van Opdrachtnemer, aan derden geen
mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en rapportages van Opdrachtnemer.

5 Intellectuele eigendom

5.1 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte presentaties, documenten, hand-outs, afbeeldingen
en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘know-how’.

5.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch
gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt,
noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door
Opdrachtnemer verstrekt zijn.

5.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

6 Betalingsvoorwaarden

6.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 30 dagen na (deel)factuurdatum.

6.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens
oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan
voldoet raakt hij in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op
Opdrachtgever te verhalen.

6.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij
Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

6.4 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de
opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet
binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een
aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

6.5 Rente bij zakelijke transacties:
De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van
de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).

6.6 Rente bij transacties met consumenten:
De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde
hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).

6.7 Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties:
Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever zonder
ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter
hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente op grond van artikel 6.5, met een minimum van € 50,-. Als de
werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door
Opdrachtgever verschuldigd.

6.8 Buitengerechtelijke kosten bij transacties met consumenten:
Wanneer betaling door een consument niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de consument /
opdrachtgever aan opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig de op 1 juli 2012 in
werking getreden wetgeving in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte. De vergoeding wordt door de consument eerst verschuldigd nadat hij na het intreden van het verzuim (artikel 6:81 BW),
onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling -waaronder vermelding van de hoogte van de vergoeding die
in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt- vruchteloos is
aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.

6.9 Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband
met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

7 Onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1 Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze
daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te
komen.

7.2 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke
buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk
verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

7.3 Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval
omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

7.4 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is
nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

8 Wijziging van de opdracht

8.1 Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien,
dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de
opdracht.

8.2 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke
reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

8.3 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

8.4 Bij wijziging van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd
worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen.

9 Beëindiging van de opdracht

9.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten
overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever
of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd
onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

9.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding
van de door de ontbinding geleden schade.

9.3 Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade
aan Opdrachtgever.

9.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft
Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

9.5 Omstandigheden die een overmachtsituatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: opzettelijke gedragingen en/of
grove schuld van personen van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken,
waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

9.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding
geleden schade.

10. Annulering trainingen, lezingen en workshops

In geval van annulering van een opdracht door Opdrachtgever gelden de volgende restitutieregelingen:

10.1 Annulering door de Opdrachtgever kan tot acht weken voor aanvang van de eerste trainingsdag(delen) kosteloos geschieden.

10.2 Bij annulering tussen 4- 8 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag(delenl) is de opdrachtgever verplicht 50% van het
voor de training overeengekomen totaaltarief te vergoeden. Bij verschuiving en/of verplaatsing van de training(sdagdelen) naar
een andere datum, binnen 4 – 8 weken voor het eerste trainingsdagdeel, wordt er, naast het tarief op de nieuwe datum, 25% van
de oorspronkelijke training(dagdelen) in rekening gebracht.

10.3 Bij annulering tussen nul en vier weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de opdrachtgever verplicht het algehele
bedrag van het voor de training overeengekomen totaaltarief te vergoeden. Bij verschuiving en/of verplaatsing van de
training(sdagdelen) naar een andere datum, binnen 0 – 4 weken voor het eerste trainingsdagdeel, wordt er, naast het tarief op de
nieuwe datum, 75% van de oorspronkelijke training(dagdelen) in rekening gebracht.

10.4 Ongeacht het aantal weken waarbinnen de opdrachtgever een training annuleert, worden de reeds verrichte
voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht.

11. Annulering voorwaarden coaching op vaardigheden en 1 op 1 begeleiding

11.1 Indien een client / coachee zich aangemeld heeft voor begeleiding, vindt er een intakegesprek plaats tussen client en een
begeleider van Opdrachtgever. Op grond van het gesprek wordt de begeleiding al dan niet ingezet

11.2 Indien de client/coachee een medische behandeling, al dan niet met gebruik van medicijnen nodig heeft, dan spant de client/
coachee zich in om deze behandeling te behouden/voorte te zetten. De client/coachee informeert Opdrachtgever als deze
behandeling gestaakt wordt. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor de vorm of effecten van deze medische behandeling.

11.3 de client/coachee verplicht zich actief deel te nemen aan de begeleidingsactiviteiten en zich in alle redelijkheid te houden aan de
opdrachten die door de coach gegeven worden. Opdrachtgever kan een traject afbreken als de inbreng van de client/coachee
onvoldoende is of indien de begeleider meent dat het doel niet behaald wordt

11.4 Een client kan de begeleidingsbijeenkomst binnen 24 uur voor de start van de sessie kosteloos annuleren. Daarna worden de
gehele reguliere kosten in rekening gebracht. De client kan zich niet door een ander laten vervangen.

12 Aansprakelijkheid

12.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen de door hem te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren,
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Uiteraard treden Opdrachtnemer en Opdrachtgever met elkaar in overleg over
de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
De resultaten van toepassing en gebruik van de door Opdrachtnemer verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk
van velerlei factoren die buiten zijn invloedssfeer vallen. Ofschoon de opdracht door Opdrachtnemer naar beste inzicht,
vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan hij dan ook geen garanties geven met
betrekking tot de resultaten van de door hem verrichte studies en verstrekte adviezen. Op Opdrachtnemer rust derhalve een
inspanningsverplichting.

12.2 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van
een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg is van het niet
in acht nemen door Opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de
betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook
ontstaan.
b. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
c. De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien het door Opdrachtgever te betalen honorarium in
het kader van de opdracht gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
d. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is te allen tijde beperkt tot ten
hoogste het bedrag van het honorarium zoals Opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft
ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde
aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van Opdrachtnemer over de laatste drie maanden.

12.3 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte
opdracht.

13 Geschillen en Klachten

13.1 Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden beheerst door het Nederlands recht.

13.2 Het indienen van een klacht geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

13.3 Indien er door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, dan zullen partijen
trachten dit geschil in der minne te schikken.

13.4 Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks schriftelijk aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen
naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is.

13.5 In de klachtenregeling is omschreven (zie site contact-academy.nl) hoe deze klacht afgehandeld wordt.

13.6 Teneinde het geschil in der minne te schikken bestaat de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een
onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. Hiervoor kan gekozen worden voor de NOBTRA of NOBCO. De
kosten hiervoor zullen gedragen worden door de partij die door deze onafhankelijke deskundige in het ongelijk wordt gesteld.

13.7 Indien het geschil niet wordt opgelost of er geen overeenstemming tussen partijen kan worden bereikt over het aanwijzen van
een onafhankelijke deskundige, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.

Algemene Voorwaarden Contact Academy

Versie december 2020

© Contact Academy en Shine Academy.
Met bijbehorende handelsnamen Lerenschitteren.nl; Koppkind.nl; Lerenschitteren.online en Effectiefteamgedrag