PRIVACYVERKLARING Lerenschitteren.nl en Lerenschitteren.online

Vertrouwelijke en zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens:

Ik respecteer jouw privacy en behandel de persoonlijke informatie die je verstrekt hebt
vertrouwelijk en zorgvuldig. Door je persoonsgegevens aan mij te verstrekken ga je er mee akkoord dat ik je gegevens
overeenkomstig deze Privacyverklaring zal gebruiken.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijk

Lerenschitteren.nl & Lerenschitteren.online zijn handelsnamen die vallen onder mijn VOF Contact Academy en eenmanszaak Shine Academy. Dit statement geldt daarmee voor alle genoemde handelsnamen. Contact Academy en Shine Academy worden beheerd door Antoinette van Reekum. Ook als ik samenwerk met andere mensen. Het is mijn volledige verantwoordelijkheid.

Dit betekent dat je gegevens veilig zijn en dat ik er zorg voor draag dat de organisaties of partners waar ik mee samenwerk jouw gegevens absoluut niet krijgen of, indien nodig dat zij ze hebben voor een coaching en/of training, zeer zorgvuldig bewaken.

Je kan mij daar altijd op aanspreken en mocht je een signaal opvangen dat het niet oké is of  voelt, neem dan gerust contact met mij op.

Mijn gegevens als directeur van Lerenschitteren.nl en lerenschitteren.online
Antoinette van Reekum
Van Lennepstraat 25
3532 TK Utrecht
06 21 58 60 29
info@lerenschitteren.nl (voor dé portaal voor persoonlijke groei)
antoinette@lerenschitteren.online (voor online programma’s)
Deze handelsnamen vallen onder de VOF Contact Academy.
Kamer van Koophandel nummer 633 19 349

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van mijn/onze diensten verstrek je ons jouw persoonsgegevens om deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via een blog, via een facebookgroep, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het persoonlijke ontwikkelings-, trainings- en/of (team)coachtraject.

Persoonsgegevens die door mij verwerkt worden

Antoinette van Reekum verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

• N.A.W.-gegevens en andere contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer(s), geboortedatum en –plaats, geslacht
• Gespreksverslagen van (telefonische, webinar, skype, coaching-, teamsessies
• Chats en reacties per mail, facebookgroep, website en whatsapp
• IP-adres
• CV als het om loopbaancoaching gaat
• Ik verwerk persoonsgegevens om passende informatie te sturen voor de doelgroep en/of jou e-book’s of blogs te verstrekken. Mensen die zich hiervoor aanmelden, jij bijvoorbeeld, hebben totale vrijheid om zich ook af te melden. Dit wordt in elke mail aangegeven via ‘als je deze mails niet wilt ontvangen, kan je je afmelden’.
• Als er een mailadres achtergelaten wordt, voor contact- verzoek of informatie, komt deze in de mailboxen wordt erop gereageerd met als doel de gewenste informatie te verstrekken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lerenschitteren.nl & Lerenschitteren.online verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Wij gebruiken alleen gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt. Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Je geeft persoonsgegevens door wanneer je:

• je aanmeldt voor een (online) training, workshop, cursus, event, coaching of iets dergelijks
• een dienst of product aanschaft
• Het contact wilt onderhouden
• Verzenden van blogs en/of informatie-materiaal ten behoeve van informatiebijeenkomsten, intervisie, training en/of (team)coaching (indien van
toepassing)
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
• Om goederen en diensten bij jou af te leveren
• goede en efficiënte dienstverlening zoals het bieden van een persoonlijk coachtraject of verzorgen van een effectieve training en/of (team)coaching en/of groepstraining
• klant- en relatiebestand te onderhouden
• verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
• verbetering van de dienstverlening
• rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgever
• verbetering van dienstverlening
• facturering
• innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
• marketing te doen om meerwaarde te bieden volgens de doelstellingen, visie/missie van mijn bedrijf
• wettelijke verplichtingen na te komen: zoals gegevens voor bijvoorbeeld belastingaangifte en/of accreditaties, beroepsverenigingen, herleiden opleidingsniveau,
aantonen deskundigheidsbevordering
• Het voeren van geschillen
• Het kunnen aanbieden van blogs en/of e-book of passende informatie zoals webinars om inhoudelijke verrijking voor jou en de doelgroep
• Deelname aan besloten groepen op facebook
• Uitnodiging op linked in en deelname aan groepen (zonder gebruik van privacy informatie)
• Ik kan geen verantwoording dragen voor hoe de andere deelnemers op het besloten facebookgroep met jouw bijdragen omgaan. Lerenschitteren.nl &
Lerenschitteren.online (met de bedrijven Contact Academy en Shine Academy) kunnen ook geen verantwoording dragen voor hoe het betreffende platform met persoonsgegevens om gaat.

Waarop is de verwerking gebaseerd

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met betrekking tot het trainings- en/of coachtraject of de informatie daaromtrent en/of de werving van gelijkgestemden. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een
wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

• De verbetering van mijn diensten;
• De bescherming van financiële belangen;
• Beveiliging en het beheer van systemen;
• Uitvoeren boekhouding en financiële boekhouding en rapportages;
• ICT-ondersteuning ten behoeve van de dienstverlening;
• Onderzoek voor marketing en onderzoeksdoeleinden;
• Integratie van effecten van training/coaching in de praktijk

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk
worden gevraagd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lerenschitteren.nl & Lerenschitteren.online neemt geen besluiten, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat ik (of een ander werkzaam persoon in mijn netwerk) daartussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden zoals gezegd

Lerenschitteren.nl & Lerenschitteren.online verstrekt informatie uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld: In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden, zoals onze IT-leveranciers (upguide), testbureaus (TIFF-vragenlijst of Spiral Dynamics) of andere derden dien worden ingeschakeld bij individuele training- en/of (team)training en/of groepstraining.

Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Zonder toestemming van jouw kant zal ik nooit persoonsgevoelige informatie delen.

Lerenschitteren.nl & Lerenschitteren.online verstrekt je gegevens niet aan derden zonder je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij ik daartoe verplicht ben op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Op de website, in de nieuwsbrieven en in de (tips in powerpoint of mondelinge tips in) trainingen kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Lerenschitteren.nl & Lerenschitteren.online draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider die gevestigd is in Amerika (Blackbaze). Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen.

Daarnaast kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren

Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Ik hanteer o.a. de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

• Persoonsgegevens > 7 Jaar > ivm Belastingdienst
• Personalia voor de NOBCO – accreditatie en beroepsvereniging om mijn vak uit te oefenen
• Adres voor post/verzending, bijvoorbeeld mijn nieuwjaarsattentie/kaart
• Inhoudelijke gegevens voor de uitvoering van de dienstverlening

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan
wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Cookies

Lerenschitteren.nl & Lerenschitteren.online maakt op haar websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Op de website worden cookies gebruikt. Via cookies worden jouw IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt. Hiervoor geef je altijd jouw toestemming en je kunt je altijd direct afmelden, mocht je het niet wensen. Als je iets wilt veranderen, mail mij dan direct.

Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

• het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een
efficiënt gebruik van de website;
• het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te
kunnen verbeteren;
• het verzamelen van gegevens met betrekking tot bezoekgedrag om communicatie over
onze diensten en producten te optimaliseren.
• het inschatten van je interesses op basis van je bezoek aan andere websites

De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De cookies die je voorkeuren onthouden kun je uitschakelen middels je browserinstelingen. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Lerenschitteren.nl & Lerenschitteren.online niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Gebruik openbare bijdragen:

Draag je bij aan een openbaar discussieforum of laat je een comment of evaluatie achter op de
website van Lerenschitteren.nl & Lerenschitteren.online of een andere openbare website, dan
kan en mag ik deze bijdrage ook elders publiceren.

Bijdragen aan besloten discussieplatform:

Draag je bij aan een besloten platform (bijvoorbeeld een besloten groep in het kader van een training en/of eigen aanmelding) dan maakt Lerenschitteren.nl & Lerenschitteren.online op geen enkele andere wijze gebruik van deze bijdrage dan waarvoor het platform is bedoeld. Hierin staat jouw leerfocus centraal en is het alleen maar inspirerend om dingen met elkaar te delen. Ik zal nooit namen noemen en/of zaken naar buiten brengen uit een besloten groep.

Klacht – welkom

Als je een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 juli 2020

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Lerenschitteren.nl & Lerenschitteren.online neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via antoinette@lerenschitteren.online of info@lerenschitteren.nl

Dan kan ik er ook direct wat aan doen. En kom ik graag met jou in contact om samen naar een passende oplossing te zoeken.

Ik wil dat jij je veilig weet in ons contact.

Warme groet, welkom!

Antoinette van Reekum